Vrátenie tovaru / Reklamácia

ODSTÚPENIE  OD ZMLUVY - VRÁTENIE  TOVARU (bez uvedenia dôvodu)

v zmysle § 7 a nasl. a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budeme sa vám snažiť stále vyjsť v ústrety aj nad rámec zákona, ktorý hovorí:

Zákazník má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa") právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to v lehote štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy písomným zaslaním vyplneného formulára. Stiahnúť si ho môžete TU:

Odstúpenie od zmluvy.pdf

V prípade ak Objednávateľ uzavtvorí kúpnu zmluvu na digitálny obsah, distribuovaný elektronicky (nie na pevnom nosiči), nie je možné odstúpiť od kúnej zmluvy. 

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak odstúpenie od kúpnej zmluvy Zákazník zašle v posledný deň lehoty, ktorá je určená na odstúpenie od Zmluvy. Prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Spoločnosť bezodkladne potvrdí Zákazníkovi.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy vrátime Zákazníkovi zaplatenú Kúpnu cenu. Kúpna cena bude Zákazníkovi vrátená až po prijatí vráteného tovaru na adresu vydavateľstva (Juvenia,s.r.o, Levočská 866/10, 058 01, Poprad, Slovensko). Náklady na vrátenie tovaru znáša v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa Zákazník. Kúpna cena bude Zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a vráteného tovaru a to  na číslo účtu, z ktorého bola platba poukázaná, v prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Tovar, ktorý Zákazník vráti v rámci odstúpenia od zmluvy je potrebné odovzdať v pôvodnom obale. Tovar nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a návodu), s kópiou daňového dokladu.

Zákazník podľa ustanovenia § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Zakúpený tovar spolu s faktúrou a vypísaným formulárom o Odstúpení od zmluvy nám zašlite:

Juvenia, s.r.o.
Levočská 866/10
058 01 Poprad

Odporúčame poslať zásielku doporučene. 

Ostatné kontakty pre odstúpenie od zmluvy: vydavatelstvo@juvenia.sk

Našou firemnou politikou je čo najviac vyjsť nášmu zákazníkovi v ústrety - ak ste nestihli termín alebo treba vyriešiť iný problém, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky: 0905 582 552 Ing. Františk Koš, konateľ

REKLAMÁCIA

Je nám ľúto, ak vzniklo pochybenie z našej strany - vašu reklamáciu budeme riešiť so všetkou vážnosťou a to čo v najkratšom možnom čase.

Prosím, prečítajte si zákonné ustanovenia: 

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim spolu so sprievodným reklamačným listom (opis závady alebo poškodenia osobou, ktorá tovar reklamuje) a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 

Reklamovaný tovar zašlite k nám na adresu vydavateľstva:

Juvenia, s.r.o.
Levočská 866/10
058 01 Poprad

Je dobré posielať zásielku doporučene. 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Naša spoločnosť ručí zákazníkovi za:

  1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
  2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
  3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
  4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak


Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za:

  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)
  2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
Poškodený, alebo nekompletný tovar

V prípade, že Vám príde poškodený tovar, alebo tovar, ktorý bude nekompletný, je dôležité nám túto skutočnosť ohlásiť telefonicky, alebo mailom najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru zákazníkom.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na busybee-shop.sk