Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spracúvavateľom vašich osobných údajov je vydavateľstvo:

Juvenia,s.r.o

Levočská, 866/10

058 01 Poprad

Spoločnosť spracováva osobné údaje poskytnuté klientmi pri obchodnom styku len vo svojich interných informačných a účtovných systémoch, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Údaje nie sú zverejňované, zdieľané ani poskytované tretím osobám - okrem situácií, kedy si to plnenie zmluvy vyžaduje - ako v prípade dopravcov. Momentálne spolupracujeme s týmito dopravcami:

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

SDS, s.r.o. 

                   Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Informácie k spracovaniu osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že kupujúci poskytne predávajúcemu svoje meno a priezvisko, prípadne titul, adresu dodania tovaru, mailovú adresu a číslo telefónu za účelom objednania tovaru.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval a uchovával jeho poskytnuté osobné údaje vo svojom informačnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne odo dňa nasledujúceho po dni doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.
Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou alebo elektronickou formou odvolať tento súhlas na adresu predávajúceho s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne odo dňa nasledujúceho po dni doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.
Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje získava na účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.


ˇUdaje pri registrácii - vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú u nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@juvenia-education.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Práva kupujúceho
Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) (titul, meno, priezvisko, adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Ako chránime Vaše údaje
V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Údaje nie sú poskytované tretím osobám.

Podávanie sťažností
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou organizáciou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona 122/2013 Z.z. môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) zákona 122/2013 Z.z. a ods. 3 až 5 vybaví predávajúci bezplatne.
Žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa § 29 odsekov 1 a 2 zákona 122/2013 Z.z. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na busybee-shop.sk