Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti:

Juvenia, s.r.o., Levočská 866/10, 05801 Poprad, IČO: 47441739, DIČ: 2023876877, IČ DPH: SK2023876877 

a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: 

  • Predávajúcim je vydavateľstvo Juvenia, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod. 
  • Jeho predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva a je umiestnený na internetovej stránke www.busybee-shop.sk
  • Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP platia pre nákup on-line na www.busybee-shop.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti Juvena, s.r.o ako predávajúceho a zákazníka ako kupujúceho (ďalej len "Zákazník"). Všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Juvenia, s.r.o a Zákazníkmi sa riadia slovenským právom. Zákazníkom je spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je každý jednotlivec, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so spoločnosťou Juvenia,s.r.o. alebo s ňou inak jedná.

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

2. Objednanie tovaru

K objednaniu tovaru dôjde tak, že Zákazník vybraný tovar vloží do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár. Pred odoslaním objednávky si Zákazník smie skontrolovať všetky vložené údaje a prípadne ich zmeniť či upraviť.

Objednávku Zákazník vykoná kliknutím na tlačidlo "Zaplatiť teraz". Po tomto úkone nie je možné objednávku dodatočne meniť ani upravovať.

K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky Zákazníkom. Kúpna zmluva vzniká v momente, keď e-shop objednávku Zákazníka potvrdí. V tomto momente vznikajú medzi Zákazníkom a vydavateľstvom Juvenia, s.r.o vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia jej podstatných náležitostí stanovených Občianskym zákonníkom je vylúčené.  Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi bezodkladne zaslané e-mailové potvrdenie a súhrn objednávky. Objednávka je archivovaná len na účely jej úspešného naplnenia a splnenia prípadných povinností plynúcich zo zodpovednosti za vady a nie je prístupná Zákazníkovi ani tretím stranám.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. Vlastníctvo tovaru

Kúpnou zmluvou sa Juvenia zaväzuje, že Zákazníkovi odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Zákazník sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí spoločnosti Juvenia  kúpnu cenu.

Spoločnosť si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva, na základe ktorej prechádza vlastnícke právo na Zákazníka až úplným zaplatením kúpnej ceny. Spoločnosť Zákazníkovi odovzdá tovar spolu s faktúrou a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.

Zákazníkovi je tovar odovzdaný v momente, keď mu ho dopravca doručí, alebo keď si Zákazník tovar osobne vyzdvihne.

4. Spôsoby dodania

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. 

Objednaný tovar posielame podľa jeho hmotnosti a to buď  Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky alebo kuriérom. Cena oboch možností je rovnaká

 K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás, prosím, čo najskôť. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom. 

Zákazník je povinný prevziať tovar dohodnutým spôsobom. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

5. Spôsob platby

  • dobierka
  • elektronické bankovníctvo (TatraPay, CardPay)
  • prevodný príkaz na základe faktúry (iba učitelia, školy, mestské úrady a iné organizácie)
  • vopred na účet - podľa pokynov, ktoré vám zašleme v potvrdzujúcom maile

6. Stornovanie objednávky

Ak ste si Váš nákup rozmysleli a prajete si stornovať objednávku, kontaktujte nás, prosím, čo najskôr. Ak ste už sumu uhradili, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na váš účet..

Môže sa stať aj na našej strane, že tovar bol práve vypredaný a jeho dodanie nevieme rýchlo zabezpečiť. Po dohode s vami môžeme objednávku stornovať a peňažné prostriedky vám vrátiť na váš účet do 14 dní od zaplatenia.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Budeme sa vám snažiť stále vyjsť v ústrety aj nad rámec zákona, ktorý hovorí:

Zákazník má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa") právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to v lehote štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy písomným zaslaním vyplneného formulára. Stiahnúť si ho môžete TU:

Odstúpenie od zmluvy.pdf

V prípade ak Objednávateľ uzavtvorí kúpnu zmluvu na digitálny obsah, distribuovaný elektronicky (nie na pevnom nosiči), nie je možné odstúpiť od kúnej zmluvy.  

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak odstúpenie od kúpnej zmluvy Zákazník zašle v posledný deň lehoty, ktorá je určená na odstúpenie od Zmluvy. Prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Spoločnosť bezodkladne potvrdí Zákazníkovi.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy vrátime Zákazníkovi zaplatenú Kúpnu cenu. Kúpna cena bude Zákazníkovi vrátená až po prijatí vráteného tovaru na adresu vydavateľstva (Juvenia,s.r.o, Levočská 866/10, 058 01, Poprad, Slovensko). Náklady na vrátenie tovaru znáša v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa Zákazník. Kúpna cena bude Zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a vráteného tovaru a to  na číslo účtu, z ktorého bola platba poukázaná, v prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Tovar, ktorý Zákazník vráti v rámci odstúpenia od zmluvy je potrebné odovzdať v pôvodnom obale. Tovar nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a návodu), s kópiou daňového dokladu.

Zákazník podľa ustanovenia § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky sú účinné odo dňa 15.6.2020

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na busybee-shop.sk